Επίτομον λεξικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Éditeur: Εστία
Code article: 700855
από
48,69 €
34,00 € (- 31 %)
Vous gagnez 14,69 €
Disponible
Σκοπός της παρούσης εκδόσεως είναι να παραδώση εις χείρας της μαθητικής νεότητος, των υποψηφίων δια τους θεωρητικούς κύκλους σπουδών και των σπουδαστών των αντιστοίχων Σχολών ένα ευσύνοπτον βοήθημα δια την μελέτην των κειμένων, το οποίον, λόγω της διατάξεως του υλικού και της εκτάσεώς του εις σελίδας, θα είναι εύκολον και να αποκτήσουν και να μεταχειρισθούν. Τα υπάρχοντα πολύτομα και ογκώδη Λεξικά της Ελληνικής Γλώσσης, συνταχθέντα υπό ημετέρων ή ξένων, αξιόλογα κατά τα λοιπά βοηθήματα, δεν πληρούν την ανωτέρω ανάγκην και η ευχή η διατυπωθείσα υπό ενός εξ αυτών δι' έν "Λεξικόν κατάλληλον δια μαθητικήν χρήσιν" εξακολουθεί να παραμένη ανεκπλήρωτος. Το ανά χείρας Λεξικόν αποβλέπει εις το να καλύψη την απαίτησιν ταύτην. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)
ISBN: 9789600501327
Date de parution: 1998
Pages: 926
De: Grec ancien
À: Grec